شهرداران سامان

محسن حیدری                 1388-1392

یزدان آقاخانی                   1392-