فرمانداران شهرستان سامان

1. اسفندیار قربانی  1391-1392

2. مجید جلالی پور  1392-1392 (سرپرست فرمانداری)

3. سعید صالحی     1392-