سه‌شنبه 7 آبان 1392 @ 15:11

یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی سامان برگزار می شود

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺳﺎﻣﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎدواره 27 ﺷﮫﯿﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز و 5 ﺷﮫﯿﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد.

 ﺑﮫﺮام ﻣﺴﯿﺒﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان(اﯾﺴﻨﺎ)-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری، اظﮫﺎرﮐﺮد: در ھﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﻄﺢ واﺣﺪھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدواره ﺷﮫﺪای داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ اﺳﺖ.

 وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﺎد و راه ﺷﮫﺪا، اﻓﺰود: ﯾﺎدواره ﺷﮫﺪا ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ارزش ھﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮھﺎی ﺣﻤﺎﺳﻪ و اﯾﺜﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﺳﺖ. ﻣﺴﯿﺒﺒﯽ، ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد: داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﻤﻮاره در ﺣﻔﻆ و دﻓﺎع از ارزش ھﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﺮھﻪ ھﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت درﺳﺖ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺪار و ﻋﺰت ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﯾﺎدواره ﺷﮫﺪای داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺎن روز ﭼﮫﺎر ﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻪ ﺟﺎری از ﺳﺎﻋﺖ 8:30 ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎدﮔﺎران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﮫﺪا و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺎن در ھﻨﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ذﺑﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺎن در طﻮل ھﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس 127 ﺷﮫﯿﺪ ﮔﻠﮕﻮن ﮐﻔﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 5 ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻌﻠﻢ و 27 ﺷﮫﯿﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ھﺴﺘﻨﺪ.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد